Skip links

Wederom ISO 27001 gecertificeerd

Onlangs is de controle-audit uitgevoerd inzake NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020 nl.

Bij het uitvoeren van deze audit is vastgesteld dat u voldoet aan de eisen zoals deze worden gesteld en zijn getoetst bij de controle-audit.

Bij het toekennen van dit besluit is geen additionele informatie of informatie ter verduidelijking opgevraagd.
Het doel van de controle-audit was vast te stellen of uw managementsysteem voor informatiebeveiliging geïmplementeerd, onderhouden en verbeterd is.

Dit is onder andere vastgesteld aan de hand van:
• interne audit- en directiebeoordelingsrapportage;
• algehele werking van het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
• openstaande verbeteracties;
• voortgang in behalen van doelstellingen en verbetertrajecten;
• preventieve- en verbetermaatregelensystematiek;
• veranderingen in het systeem en de effectiviteit hiervan;
• het managen van veranderingen gerelateerd aan taken en verantwoordelijkheden van personeel.